Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu netpaka.eu

§ 1

 

 1. Właścicielem serwisu netpaka.eu i Administratorem danych osobowych zbieranych za jego pośrednictwem jest FOX MEDIA Sp. z o.o. GLIWICE ulica UL. PORTOWA nr 28 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA NIP 9691634840 KRS 0000761523 Regon 38166098800000 Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 ZŁ (zwany dalej: Administratorem).

 2. Administrator prowadzi serwis netpaka.eu i jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie usług elektronicznych.

 3. Obok Administratora w serwisie netpaka.eu występują również przewoźnicy oraz inni użytkownicy są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Administratora, z którymi użytkownik za pomocą netpaka.eu może zawrzeć umowę przewozu. Przetwarzanie danych osobowych przez przewoźników odbywa się zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych ustanowionymi przez te podmioty.

 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Artur Wójcik, którego adres mailowy: info@netpaka.eu stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników serwisu.

 5. Użytkownik serwisu netpaka.eu może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane się na stronach internetowych serwisu, w tym do korespondencji listownej, jak również drogą telefoniczną, niemniej administrator, mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie odpowiednich do charakteru sprawy czynności merytorycznych, rekomenduje korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.

 

§ 2

 

 1. Postanowienia niniejszej polityki prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) (zwane dalej: RODO).

 2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.

 3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych.

 

§ 3

 

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,

  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 1. W realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 1 polityki prywatności Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji.

 2. Na użytkowniku spoczywa obowiązek nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim oraz zapewnienie poprawności danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w serwisie i ich aktualizacja.

 3. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

 

§ 4

 

 1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez użytkownika wynikają z działań podejmowanych przez Administratora.

 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę:

 1. Zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z usługi elektronicznej, w tym obsługa płatności, komunikacja z użytkownikiem serwisu w związku z realizowaną usługą; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o korzystanie z usługi elektronicznej); 

 1. Dane osobowe posiadacza konta i dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług serwisu za pośrednictwem tego konta: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr konta bankowego, nr NIP, dane adresowe odbiorcy przesyłki, dane opisujące status przesyłki wysyłanej za pośrednictwem serwisu, dane dot. płatności związanej z realizacją usługi, adresy do komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Twitter, Facebook);

 2. Dane osobowe zawarte w książce adresowej użytkownika serwisu (wprowadzane i administrowane przez Użytkownika): imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

 1. Weryfikacja tożsamości i wiarygodności użytkownika serwisu – jest zespołem czynności przed zawarciem lub wykonaniem umowy, a także w trakcie postępowania reklamacyjnego mającym na celu zapobieganie wykorzystania serwisu w celach przestępczych, w szczególności działaniem na szkodę administratora serwisu i osób trzecich; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią); Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane dokumentu tożsamości, w tym kopia tego dokumentu, dane osobowe zbierane w procesie zakładania i aktualizacji konta Użytkownika.

 2. Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną usługą elektroniczną, w tym pośredniczenie w przekazywaniu roszczeń reklamacyjnych do przewoźnika; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), powód i dane przedmiotu reklamacji.

 3. Dochodzenie roszczeń należnych Administratorowi (windykacja należności); podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych); Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, dane dot. źródła powstania roszczeń (np. informacja o niezapłaconej fakturze) oraz opis charakteru i wysokości roszczenia, wykaz czynności związanych z zaspokojeniem roszczeń Administratora.

 4. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług użytkownika, w tym newsletter - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku newslettera oraz innych form reklamy świadczonych drogą elektroniczną – wymagana jest zgoda Użytkownika wynikająca z odpowiednich przepisów.

 5. Zapewnienie bezpieczeństwa serwisu i ochrony danych jego użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do serwisów netpaka.eu dane i geolokalizacja urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie).

 6. Pozyskiwanie danych związanych z korzystaniem z serwisu do generowania statystyk korzystania z serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z serwisu netpaka.eu.

 

§ 5

 

 1. W związku z realizacją podstawowych swoich funkcji serwis, Usługodawca udostępnia każdorazowo dane osobowe jednemu z przewoźników świadczących usługi przewozowe, kurierskie lub pocztowe, których pełny wykaz znajduje się w regulaminie.

 2. W związku z realizacją umowy, w celu sprawdzenia przez Administratora, czy usługa została wykonana zgodnie z ustalonymi parametrami jakościowymi, dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane za pomocą narzędzi wyspecjalizowanych serwisów zewnętrznych (następuje czasowe powierzenie przetwarzania danych osobowych).

 3. Dane użytkownika za jego zgodą mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi płatnicze (platform płatniczych).

 4. Dane użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, sms lub mms. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.

 5. Dane osób zadłużonych w ramach procesu dochodzenia roszczeń mogą być przekazywane do zewnętrznych firm windykacyjnych, kancelarii prawnych, sądów powszechnych i instytucji arbitrażowych.

 6. W przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

 7. Dane osobowe mogą być ujawniane na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.

 8. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub w oparciu o obowiązek prawny.

 

§ 6

 

Dane osobowe użytkownika serwisu mogą być przechowywane:

 1. Dane osobowe przypisane do konta użytkownika w serwisie – przez cały czas aktywności konta (trwania umowy) oraz w postaci archiwalnej (ograniczone przetwarzanie) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron.

 2. Dane marketingowe - do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody celem potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce.

 3. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez czas określony w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności w ustawie o rachunkowości i w ordynacji podatkowej.

 4. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

 

§ 7

 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

 2. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),

 3. Wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,

 4. Wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

 

§ 8

 

 1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z funkcjonalności serwisu netpaka.eu.

 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych i jego Partnerów biznesowych.

 

§ 9

 

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony netpaka.eu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z serwisu netpaka.eu w następujących celach:

 1. Realizacja podstawowych funkcjonalności serwisu netpaka.eu, takich jak identyfikacja użytkowników jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;

 2. Dostosowania zawartości serwisu netpaka.eu do indywidualnych preferencji użytkowników;

 3. Zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;

 4. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z serwisu netpaka.eu.

 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu netpaka.eu Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 1. W przeglądarce Google Chrome;

 2. W przeglądarce FireFox;

 3. W przeglądarce Internet Explorer;

 4. W przeglądarce Opera;

 5. W przeglądarce Safari;

 6. W przeglądarce Microsoft Edge.

 1. W serwisie cargo24.pl używane są pliki cookies:

 1. Stałe - pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania Serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności (np. ustawienia filtru). Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez serwis lub użytkownika. Brak tych plików uniemożliwia przeglądanie serwisu według wybranych przez Użytkownika preferencji.

 2. Sesyjne - pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania użytkownika oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie oraz zapewniających bezpieczeństwo serwisu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

 3. Pliki cookies podmiotów trzecich

 4. Analityczne – pliki zapisywane przez:

 1. Google Analytics, bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów;

 2. HotJar - bezpłatne narzędzie internetowe umożliwiające anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów.

 1. Reklamowe - pliki zapisywane przez firmy Facebook, Google AdWords, Webepartners, CityAds, Criteo, Userengage realizujące kampanie reklamowe lub marketingowe na zlecenie Administratora.

 2. Funkcjonalne: Pliki zapisywane przez firmy oferujące usługi typu ankiety (Webankieta) na zlecenie Administratora.

 1. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez serwis netpaka.eu.

 

§ 10

 

 1. Serwis netpaka.eu może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

 2. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu netpaka.eu.