CMR – najczęstsze pytania i odpowiedzi w jednym miejscu

List przewozowy

Firmy przewozowe realizując zlecenia w transporcie międzynarodowym, zobowiązane są do przedstawiania odpowiednich dokumentów. Jednym z nich jest list przewozowy CMR. Sprawdź, kto go wystawia, jakie dane musi zawierać i poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z tym dokumentem.

Co to jest CMR?

CMR, czyli międzynarodowy list przewozowy, potwierdza zawarcie umowy przewozowej. List ten jest najważniejszym dokumentem, jaki powinien mieć przy sobie kierowca w trakcie wykonywania transportu, ponieważ to na jego podstawie odbywa się przewóz. Wystawiany się go w trzech egzemplarzach:

 • po jednym dla nadawcy,

 • odbiorcy,

 • a także przewoźnika.

CMR może być również wystawiony w czwartym egzemplarzu, służącym celom statystycznym. Międzynarodowy list przewozowy powinien być podpisany i opieczętowany zarówno przez nadawcę, jak i firmę wykonującą usługę przewozu.

Kto wystawia list przewozowy CMR?

Co to jest CRM?

Obowiązek wystawienia listu spoczywa na nadawcy, który zleca transport międzynarodowy. I to właśnie on w największym stopniu odpowiada za ewentualne szkody i koszty powstałe na skutek umieszczenia w liście przewozowym nieprawidłowych informacji.

Dokument powinien być wypełniony w języku kraju, z którego nadawany jest transport. Zmiany w liście przewozowym mogą być dokonywane przez każdą ze stron transakcji.

Jakie informacje zawiera międzynarodowy list przewozowy?

Aby list był wiążący, powinien zawierać następujące informacje:

 • miejsce i datę wystawienia,

 • nazwę i adres nadawcy oraz przewoźnika,

 • miejsce i datę przyjęcia ładunku celem wykonania przewozu wraz z miejscem wydania,

 • nazwę i adres odbiorcy,

 • określenie rodzaju ładunku wraz z informacją o sposobie opakowania,

 • wagę lub liczbę sztuk – ewentualnie określoną w inny sposób ilość towaru,

 • charakterystyczne cechy oraz numery ładunków,

 • informacje o kosztach transportu,

 • dane niezbędne do wypełnienia procedur celnych.

Jakie są obowiązki nadawcy, odbiorcy i przewoźnika w odniesieniu do CMR?

list przewozowy

Nadawca odpowiedzialny jest za wszelkie koszty oraz szkody spowodowane uchybieniami i nieprawdziwymi informacjami zawartymi w liście przewozowym, a także za wszelkie szkody związane z niewłaściwego opakowania towarów, o ile wady te nie były znajome odbiorcy i nie zostały przez niego zakwestionowane. Jednocześnie, nadawca ma prawo swobodnie rozporządzać towarem, przez co rozumie się m.in. zażądanie wstrzymania realizacji przewozu, zmianę miejsca odbioru czy możliwość wydania towaru innej osobie.

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność, za zaginiecie towaru lub jego części pomiędzy przyjęciem ładunku od nadawcy, a wydaniem go odbiorcy, o ile zaginięcie towaru nie zostało spowodowane z winy osoby uprawnionej.

Odbiorca, po dostarczeniu towaru, ma prawo żądać od przewoźnika wydania egzemplarza listu przewozowego (za pokwitowaniem) oraz ładunku, nawet jeśli uprzednio odmówił przyjęcia towaru. Jednocześnie odbiorca ma prawo dochodzić we własnym imieniu roszczeń z tytułu zaginięcia towaru lub jego nieterminowego dostarczenia na mocy zapisów umowy o przewóz.

Brak listu CMR, a ważność umowy przewozowej

Zagubienie lub brak listu CMR, nie wpływają na warunki umowy przewozu. Międzynarodowy dokument przewozowy, nawet jeśli został wystawiony niepoprawnie, nie powoduje wygaśnięcia ważności umowy, przez co nadal podlega ona właściwym przepisom.