Czym są przewozy kabotażowe

Coraz więcej firm transportowych świadczy przewozy kabotażowe, traktując je jako atrakcyjną formę zarobkowania. Transport kabotażowy pozwala zagospodarować wolne przestrzenie załadunkowe i wykonywać usługi spedycyjne według odrębnych, korzystnych dla przewoźników przepisów. Dowiedz się, na czym polega kabotaż, jakie przepisy regulują tę formę transportu i na które z nich należy zwracać szczególną uwagę.

Mianem transportu kabotażowego określa się usługę transportu drogowego świadczoną na terenie określonego państwa przez firmę mającą siedzibę w innym kraju. Dla przykładu polski przewoźnik wykonuje transport kabotażowy, jeśli po rozładowaniu samochodu w jednym z niemieckich miast, przyjmuje kolejny ładunek i dostarcza go do innego miasta na terenie Niemiec. Powyższa definicja ukazuje różnice między przewozami kabotażowymi a transportem międzynarodowym.

Ciekawostka: termin kabotaż wywodzi się od nazwiska Giovanniego Cabota – XV-wiecznego odkrywcy i podróżnika, który badając poszczególne lądy, poruszał się jedynie wzdłuż ich linii brzegowej.

aspekty prawne transportu kabotażowego

Transport kabotażowy – aspekty prawne

Wykonując przewozy kabotażowe na terenie Unii Europejskiej, należy mieć świadomość odrębnych przepisów, które regulują świadczenie tego rodzaju usług na terenie Wspólnoty. Podstawowym aktem prawnym określającym warunki wykonywania kabotażu (obowiązującym wszystkie państwa członkowskie) jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1072/2009. Jednocześnie warto zdawać sobie sprawę, że poszczególne państwa członkowskie posiadają własne rozporządzenia, które doprecyzowują ogólne przepisy unijne. Dlatego decydując się na świadczenie przewozu kabotażowego na terenie danego kraju, nie wystarczy zapoznać się z postanowieniami przytroczonej dyrektywy unijnej – należy sprawdzić również przepisy szczegółowe, obowiązujące na obszarze interesującego nas państwa.

Zgodnie z prawem transport kabotażowy może być wyświadczony jedynie po rozładowaniu (całkowitym lub częściowym) transportu międzynarodowego. Nie ma więc możliwości doładunku na trasie do bieżącego transportu jadącego np. z Polski do Niemiec. Dopiero po rozładowaniu samochodu w punkcie docelowym, firma transportowa może załadować kolejny ładunek, by przewieźć go do innego miasta na terenie tego samego kraju.

Należy również wiedzieć, że transport kabotażowy może być wykonywany wyłącznie tym samym pojazdem, który został użyty do przewozu międzynarodowego. Przykładowo: jeśli ładunek z Polski do Niemiec został przewieziony samochodem A, to ponowny załadunek i kabotaż musi być również wykonany tym samym autem. Nie ma więc możliwości skorzystania z transportu kombinowanego przy wykonywaniu kabotażu. W ramach jednego zlecenia na transport międzynarodowy można wykonać maksymalnie 3 przewozy kabotażowe – przy czym rozładunek ostatniego z nich może nastąpić najpóźniej siódmego dnia po rozładowaniu transportu międzynarodowego.

Istnieje również możliwość wykonania przewozu kabotażowego bez wwożenia na teren obcego kraju jakiegokolwiek ładunku. Przykładowo: polski spedytor jedzie „na pusto” do Niemiec, aby przewieźć ładunek z Monachium do Hamburga. W przypadku braku transportu międzynarodowego prawo pozwala wykonać tylko jeden transport kabotażowy w ramach jednego zlecenia. Każdy transport kabotażowy powinien posiadać własny list przewozowy. W jego treści powinny znaleźć się:

 • dane nadawcy i odbiorcy ładunku,

 • informacje o przewoźniku,

 • numery rejestracyjne samochodu,

 • adres dostawy,

 • oraz opis parametrów ładunku.

Licencja wspólnotowa na transport

Licencja wspólnotowa w transporcie kabotażowym

Dokumentem niezbędnym do wykonywania przez kierowcę przewozów kabotażowych jest licencja wspólnotowa. Wydaje się ją na okres 10 lat z opcją przedłużenia ważności. Mogą się o nią starać się przewoźnicy, którzy mają uprawnienia do wykonywania transportów międzynarodowych z siedzibą na terenie jednego z państw członkowskich UE.

Przewóz kabotażowy – konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

Jak widać, transport kabotażowy jest bardzo specyficznym rodzajem usług spedycyjnych – obwarowanym wieloma szczegółowymi przepisami. Ich nieprzestrzeganie grozi surowymi konsekwencjami – począwszy od kar pieniężnych i licznych sankcji, poprzez cofnięcie wpisów z licencji wspólnotowej, aż po zawieszenie świadectwa kierowcy lub całkowite odebranie licencji firmie przewozowej. Decydując się na świadczenie tego rodzaju usług, warto zaznajomić się również z przepisami wewnętrznymi poszczególnych krajów. W wielu państwach, np. we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii obowiązują liczne obostrzenia co do przewozów kabotażowych i wykonujących je firm. Niemieckie przepisy nakładają na przewoźnika obowiązek dodatkowego, wysokiego ubezpieczenia ładunku. Należy również zapoznać się ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi np. czasu pracy kierowców, stawek podatku VAT oraz innymi wewnętrznymi zapisami.

Transport kabotażowy – najważniejsze warunki świadczeni usługi:

 • możliwość wykonywania przewozu kabotażowego wyłącznie po rozładowaniu transportu międzynarodowego,

 • kabotaż musi być wykonywany tym samym pojazdem, co spedycja międzynarodowa,

 • w ramach jednego zlecenia na transport międzynarodowy można wykonać maksymalnie 3 przewozy kabotażowe,

 • rozładunek ostatniego kabotażu nie później niż w 7 dni od rozładunku transportu międzynarodowego,

 • konieczność posiadania licencji wspólnotowej,

 • listy przewozowe dla poszczególnych transportów kabotażowych,

 • konieczność stosowania się do przepisów wspólnotowych oraz wewnętrznych regulacji państw członkowskich.