Transport towarów ADR – jakie oznaczenia powinny mieć auta? Wyjaśniamy znaki

Transport ADR

Transport ADR, czyli materiałów niebezpiecznych, stanowi jedno z najbardziej wymagających wyzwań współczesnej logistyki. Aby przewóz tego rodzaju ładunków nie zagrażał bezpieczeństwu kierowcy, innych użytkowników ruchu drogowego oraz otoczenia, osoby wykonujące tego rodzaju usługi powinny bezwzględnie stosować się do przepisów i oznaczeń. W tym wpisie przybliżymy najważniejsze znaki dedykowane pojazdom wykonującym transport materiałów niebezpiecznych w ruchu drogowym, wraz z ich szczegółowym omówieniem.

Klasy ADR i warunki organizacji transportów

Podstawowe warunki przewozów niebezpiecznych reguluje międzynarodowa umowa ADR – ratyfikowana w 1957 roku w Genewie. Polska również zalicza się do grona państw, zobowiązanych do jej przestrzegania. Określa ona m.in. to, kto może wykonywać transporty materiałów uznawanych za niebezpiecznie i jakim oznaczeniom powinny podlegać pojazdy przewożące takie ładunki. Umowa ADR wyznacza również podstawowe klasy, na jakie dzielone są materiały niebezpieczne:

Znaki ADR

 • klasa 1 – materiały wybuchowe,

 • klasa 2 – gazy,

 • klasa 3 – materiały ciekłe zapalne,

 • klasa 4.1 – materiały stałe zapalne,

 • klasa 4.2 – materiały samozapalne,

 • klasa 4.3 – materiały, które w zetknięciu z wodą wytwarzają gazy palne,

 • klasa 5.1 – materiały utleniające,

 • klasa 5.2 – nadtlenki organiczne,

 • klasa 6.1 – materiały trujące,

 • klasa 6.2 – materiały zakaźne,

 • klasa 7 – materiały promieniotwórcze,

 • klasa 8 – materiały żrące,

 • klasa 9 – różne przedmioty i materiały.

ADR transport

Jakie znaki obowiązują kierowców wykonujących przewóz ADR w ruchu drogowym?

Oprócz stosowania się do odpowiednich przepisów oraz właściwego oznaczenia samochodu przewożącego ładunek niebezpieczny, osoby wykonujące przewozy ADR mają obowiązek stosować się również do znaków drogowych, regulujących tego rodzaju transporty. Najważniejsze z nich to:

 • znak D-39 – informujący o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących w Polsce dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne (70 km/h na drogach jednojezdniowych poza terenem zabudowanym oraz 80 km/h na drogach dwujezdniowych, ekspresowych i autostradach),

 • znak B-13a – zakaz wjazdu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, czyli towary ADR w ilościach, dla których wymagane jest oznaczenie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Opcjonalnie pod znakiem może zostać umieszczona tabliczka, wyłączająca z ruchu jedynie poszczególne klasy ADR,

 • znak B-13 – zakaz wjazdu z materiałami wybuchowymi lub łatwopalnymi,

 • znak B-14 – zakaz wjazdu z towarami mogącymi skazić wodę,

 • znak C-17 – nakazany kierunek jazdy na skrzyżowaniu dla pojazdów wykonujących transport materiałów niebezpiecznych w ruchu drogowym. Tego rodzaju znak może być zastosowany również na dużych parkingach, strefach odprawy celnej itp.,

 • znak D-18 – parking – w przypadku miejsc postojowych dla samochodów wykonujących przewóz ADR, znak posiada dodatkowe oznaczenie w postaci symbolu pojazdu (tabliczka T-23 lub znak F-20),

 • znak F-12 – wskazujący kierunek przejazdu tranzytowego dla przewozów, umieszczany przed skrzyżowaniem. W przypadku pojazdów ADR na znaku umieszcza się symbol pojazdu na białym tle.

Poza wymienionymi wyżej oznaczeniami, kierowcy wykonujący krajowe i międzynarodowe przewozy materiałów niebezpiecznych zobowiązani są do stosowania się do przepisów i znaków drogowych obowiązujących pozostałych uczestników ruchu drogowego. Warto o tym nie zapominać!