Zezwolenia na transport ponadgabarytowy, a kwestie prawne

Zezwolenia na transport ponadgabarytowy, a kwestie prawne

Przewóz ładunków o niestandardowych rozmiarach, konstrukcji i przeznaczeniu, określany mianem transportu ponadgabarytowego, to szczególny rodzaj usługi transportowej wywołujący liczne dyskusje i nierzadko sporo kontrowersji. Poza oczywistymi utrudnianiami natury organizacyjnej, przewoźników świadczących tego rodzaju usługi zajmują również kwestie prawne i formalne związane z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń oraz licencji. Sprawdź aktualne zezwolenia na transport ponadgabarytowy i zobacz, jaki rodzaj dokumentu będzie Ci niezbędny do świadczenia usługi przewozu ponadgabarytowego.

Nowe przepisy to nowe zezwolenia na transport ponadgabarytowy

Jeszcze do niedawna firmy przewozowe wykonujące transport ponadgabarytowy zobowiązane były każdorazowo występować o zezwolenie na przewóz ładunku, co wiązało się z koniecznością wypełniania mnóstwa dokumentów, ich terminowego składania, uwzględniając urzędowy czas na wydanie takiej licencji. Obecnie, w myśl znowelizowanej ustawy o ruchu drogowym, przewoźnik nie musi już występować o jednorazowe zezwolenie na transport ponadgabarytowy. Nowa ustawa wprowadziła zezwolenia stałe, obowiązujące nawet do 24 miesięcy, co znacznie ułatwiło proces organizacji transportów ponadnormatywnych od strony formalnej.

Nowe przepisy to nowe zezwolenia na transport ponadgabarytowy

Obecnie zezwolenia na przewóz ponadgabarytowy dzielą się na 7 kategorii, z których 2 pierwsze odnoszą się do ładunków podzielnych, pozostałe – dla niepodzielnych:

  • Kategoria I – zezwolenie wydaje się dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej oraz wymiarach nie większych niż dopuszczalne, a także dla pojazdów, których nacisk na jedną oś nie przekracza 11,5 tony. Okres ważności zezwolenia: 6-12 miesięcy. Wydaje: administrator drogi.
  • Kategoria II – zezwolenie wydawane jest dla pojazdów o długości i wysokości, rzeczywistej masie całkowitej oraz maksymalnym nacisku na jedną oś, nieprzekraczających dopuszczalnych norm. Maksymalna szerokość pojazdy wynosi 3,5 m. Zezwolenie wydaje się na 12 miesięcy. Wydaje: starosta właściwy z uwagi na siedzibę wnioskodawcy.
  • Kategoria III – zezwolenia dla pojazdów, których: szerokość nie przekracza 3,2 m, długość – 15 m, a rzeczywista masa całkowita oraz nacisk jednej osi nie przekraczają norm maksymalnych. W przypadku zespołu pojazdów – maksymalna długość zespołu wynosi 23 m, wysokość: 4,3 m. Termin ważności zezwolenia: 6, 12 lub 24 miesiące. Wydaje: starosta. Wymagana zgoda naczelnika urzędu celnego, w przypadku przekroczenia granicy kraju.
  • Kategoria IV – dla pojazdów wykonujących transport ponadgabarytowy o maksymalnej długości 15 metrów, szerokości 3,4 metrów oraz rzeczywistej masie całkowitej i sile nacisku na jedną oś do 11,5 tony. W przypadku zespołu pojazdów maksymalna długość zespołu wynosi 23 m lub 30 m (w przypadku pojazdów o skrętnych osiach), natomiast wysokość dopuszczalna – 4,3 m. Termin ważności zezwolenia: 6, 12 lub 24 miesiące. Wydaje: GDDKiA z wymaganą zgodą kierownika urzędu celnego, jeśli transport ponadgabarytowy przekracza granicę kraju.
  • Kategoria V – zezwolenia wydawane pojazdom, o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej dopuszczalnej, maksymalnej szerokości 3,4 m i długości 15 m dla pojedynczych pojazdów. Dla zespołów pojazdów dopuszczalna długość wynosi 23 m lub 30 m w przypadku pojazdów o skrętnych osiach. Maksymalna wysokość zespołu pojazdów objętego zezwoleniem V kategorii wynosi 4,3 m, nacisk jednej osi nie większy niż dopuszczalne dla danej drogi, a dopuszczalna masa całkowita – maksymalnie 60 ton. Zezwolenie wydaje GDDKiA na okres 6, 12 lub 24 miesięcy. W przypadku przekraczania granicy przez transport ponadgabarytowy wymagana jest zgoda naczelnika urzędu celnego.
  • Kategoria VI – dla pojazdów, których szerokość nie przekracza 3,4 m (na drodze jednojezdniowej) lub 4 m (na drodze dwujezdniowej), długość – 15 metrów dla pojedynczych pojazdów, 23 dla zespołu pojazdów, lub 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach. Dopuszczalna wysokość zespołu pojazdów 4,3 m, nacisk na jedną oś w granicach dopuszczalnej normy, rzeczywista masa całkowita – maksimum 60 ton. Zezwolenia wydawane na okres 6, 12 lub 24 miesięcy przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wymaganą zgodą naczelnika urzędu celnego w przypadku transportów zagranicznych.
  • Kategoria VII – pozwolenia wydawane dla pojazdów, których parametry nie mieszczą się w żadnej z powyższych kategorii, a mimo to, ładunek może zostać przetransportowany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, pod warunkiem otrzymania zgody od zarządcy drogi.

zezwolenia na transport ponadgabarytowy

O ile stałe zezwolenia na transport ponadgabarytowy uprościły całą procedurę przewożenia takich ładunków, o tyle warto zdawać sobie sprawę z faktu, że znowelizowana ustawa nakłada większą niż dotychczas odpowiedzialność nie tylko na przewoźnika, ale także na nadawcę, spedytora czy załadowcę. Właśnie dlatego, przestrzeganie warunków zawartych w posiadanym przez przewoźnika pozwoleniu leży w interesie wszystkich stron obsługujących przewozy ładunków o ponadnormatywnych gabarytach.