Regulamin

Regulamin Portalu Internetowego – NetPaka.eu

§ I

Portal internetowy NetPaka.eu, dostępny pod adresem internetowym www.netpaka.eu, prowadzony jest przez Fox Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Portowa 28(44-100), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach , X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000761523, której nadano NIP: 9691634840, REGON: 38166098800000 .

§ 2

Oznaczone poniżej wyrażenia należy rozumieć w sposób następujący:

 1. Administrator– osoba oznaczona w § 1 ust. 1 regulaminu,

 2. NetPaka.eu - portal internetowy stanowiący giełdę transportową prowadzony przez administratora pod adresem www.netpaka.eu ,

 3. KC – ustawa, z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 16, poz. 93 ze zm.),

 4. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 5. Użytkownik– konsument albo przedsiębiorca, który korzysta z portalu NetPaka.eu.,

 6. Konsument – podmiot, o którym mowa w art. 221 KC,

 7. Przedsiębiorca – podmiot, o którym mowa w art. 431 KC,

 8. Zleceniodawca – użytkownik, który korzysta z portalu NetPaka.eu w celu zlecenia innemu użytkownikowi usługi przewozu przesyłki,

 9. Przewoźnik – użytkownik, który korzysta z portalu NetPaka.eu w celu przyjęcia zlecenia usługi przewozu przesyłki,

 10. Przesyłka - rzecz przyjęta do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego,

 11. Ogłoszenie - ogłoszenie umieszczone przez Zleceniodawcę w portalu NetPaka.eu informujące o zapotrzebowaniu na wykonanie usługi przewozu przesyłki, jak również innych usług związanych z przewozem przesyłki; ogłoszenie nie jest ofertą, lecz zaproszeniem do składania ofert,

 12. Oferta – oferta w rozumieniu KC,

 13. Usługa przewozowa - usługa oferowana Zleceniodawcy przez Przewoźnika polegająca na załadunku, przewiezieniu lub dostarczeniu rzeczy - przesyłki z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia oraz wszelkich czynnościach z tym związanych, które wynikają z ogłoszenia,

 14. Konto - konto użytkownika w portalu NetPaka.eu., w którym są gromadzone dane podane przez użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego ogłoszeniach i otrzymanych ofertach albo o złożonych lub przyjętych ofertach,

 15. Umowa o świadczenie usług elektronicznych - umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego środka porozumiewania się na odległość lub większej ich liczby do chwili zawarcia umowy włącznie, której przedmiotem, w przypadku portalu NetPaka.eu, jest pośrednictwo w zawieraniu umów przewozu, poszukiwaniu Przewoźników oraz przyjmowaniu zleceń przewozowych, w szczególności poprzez publikację ogłoszeń transportowych,

 16. Formularz rejestracji - formularz dostępny w portalu NetPaka.eu, umożliwiający utworzenie konta,

 17. Formularz ogłoszenia - formularz dostępny w NetPaka.eu, umożliwiający publikację ogłoszenia,

 18. Formularz oferty – formularz dostępny w NetPaka.eu umożliwiający złożenie oferty,

 19. Dzień zapłaty - dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy oznaczony w fakturze VAT wystawionej dla użytkownika.

§ 3

 

 1. Do korzystania z NetPaka.eu, w tym przeglądania i publikacji ogłoszeń oraz składania ofert niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i zainstalowana przeglądarka internetowa, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies i technologii JavaScript, zainstalowany program FlashPlayer.

 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z różnymi zagrożeniami, w szczególności: otrzymywaniem spamu, działaniem szkodliwego oprogramowania, łamaniem zabezpieczeń, łowieniem haseł poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych, przechwytywaniem danych przepływających w sieci (spyware).

 3. Osoba korzystająca z usług NetPaka.eu świadczonych drogą elektroniczną nie może dostarczać za pośrednictwem NetPaka.eu treści o charakterze bezprawnym.

 4. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając osobie korzystającej z usług świadczonych drogą elektroniczną:

 

 1. w razie, gdy wymaga tego właściwość usługi:

 1. korzystanie przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi;

 2. jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, w szczególności przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

 1. Zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   

§ 4

 

 1. Przeglądanie i publikacja ogłoszeń oraz składanie ofert zleceniodawcom wymagają założenia konta, zgodnie z postanowieniami § 5 regulaminu.

 2. Wynagrodzenia za realizację usługi przewozowej są podawane w serwisie w polskich złotych i są cenami brutto. Obok ceny brutto może zostać podana cena netto.

 3. Gdy z uwagi na szczególny charakter usługi przewozowej użytkownicy nie są w stanie oznaczyć wysokości wynagrodzenia, ogłoszenie winno zawierać informację o sposobie i kryteriach, w oparciu o które wysokość wynagrodzenia będzie obliczana.

 

§ 5

 

 1. W celu założenia konta w NetPaka.eu, podmiot chcący zostać użytkownikiem winien wypełnić formularz rejestracji.

 2. Podmiot chcący zostać użytkownikiem jest obowiązany ujawnić Administratorowi następujących danych:

 

 1. Imię i nazwisko,

 2. Adres pobytu,

 3. Numer telefonu,

 4. Adres skrzynki e-mail,

 5. NIP – w wypadku przedsiębiorców,

 6. REGON – w przypadku przedsiębiorców.

 1. Podmiot chcący zostać użytkownikiem będący przedsiębiorcą obowiązany jest okazać administratorowi:

 1. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualną informację odpowiadającą odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 2. Licencję transportową i polisę ubezpieczeniową przewoźnika – o ile podmiot chcący zostać użytkownikiem prowadzi licencjonowaną działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 1. Dokumenty, o którym mowa w § 5 ust. 3 regulaminu winny być sporządzone i dostarczone administratorowi w języku polskim.

 2. W wypadkach, gdy dokumenty o którym mowa w § 5 ust. 3 regulaminu, są sporządzone w języku innym niż polski, podmiot chcący zostać użytkownikiem winien przesłać te dokumenty administratorowi w tymże języku wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego na język polski.

 3. Administrator weryfikuje dokumenty, o których mowa w o którym mowa w § 5 ust. 3 regulaminu w terminie pięciu dni roboczych.

 4. Kontu nadane są identyfikujące to konto: login i hasło.

 5. Po wysłaniu do administratora wypełnionego formularza rejestracji podmiot chcący zostać użytkownikiem otrzyma od administratora na skrzynkę e-mail, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt d regulaminu link w celu dokonania akceptacji.

 6. Z chwilą dokonania akceptacji, o której mowa w § 5 ust. 4 regulaminu administrator założy konto dla użytkownika.

 7. Administrator odmówi założenia konta, jeżeli:

 1. Podmiot chcący zostać użytkownikiem nie ujawnił administratorowi którejkolwiek z informacji, o których mowa w § 5 ust. 2 regulaminu,

 2. Którakolwiek z informacji ujawnionej przez podmiot chcący zostać użytkownikiem, o której mowa w 5 ust. 2 regulaminu jest fałszywa,

 3. Podmiot chcący zostać użytkownikiem nie doręczył administratorowi któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 regulaminu, w sposób zgodny z o którym mowa w § 5 ust. 4 albo 5 regulaminu,

 4. Którykolwiek z dokumentów o których mowa w § 5 ust. 3 regulaminu nie jest aktualny,

 5. Którykolwiek z dokumentów o których mowa w § 5 ust. 3 regulaminu jest fałszywy,

 6. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że podmiot chcący zostać użytkownikiem zamierza korzystać z NetPaka.eu w celu naruszania prawa; oceny podstawy podejrzenia dokonuje administrator,

 7. Dla podmiotu chcącego zostać użytkownikiem zostało uprzednio założone konto, które to konto zostało następnie przez administratora usunięte..

 1. Logowanie się do konta odbywa się przez podanie loginu i hasła oznaczonych w formularzu rejestracji.

 2. Konto zawiera następujące funkcje w zależności od tego, czy jest kontem dla Zleceniodawcy czy dla Przewoźnika oraz czy obejmuje tylko nieodpłatne usługi, czy także odpłatne:

 1. Możliwość publikowania ogłoszeń przez Zleceniodawców,

 2. Możliwości zlecania weryfikacji przewoźników przez administratora,

 3. Możliwość składania ofert przez przewoźników oraz zapewniający przewoźnikom dostęp do danych zleceniodawców.

 4. Możliwość składania ofert przez przewoźników.

 1. Konta są zakładane na czas:

 1. Nieoznaczony – w wypadku konta, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt a regulaminu,

 2. Nieoznaczony - w wypadku konta, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt c regulaminu,

 3. 30 dni od dnia założenia konta - w wypadku konta, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt d regulaminu.

 1. Funkcjonalność konta, o której mowa w § 5 ust. 12 pkt b regulaminu jest dostępna w okresie 14 dni od dnia jej wykupienia.

§ 6

 

 1. W ramach konta użytkownik jest uprawniony do utworzenia własnego profilu, w którym użytkownik może umieszczać informację o swej działalności.

 2. Użytkownikowi nie wolno umieszczać w swym profilu informacji niezgodnych z prawem, fałszywych, wprowadzających w błąd, naruszających chronione prawem dobra użytkowników i osób trzecich.

 3. Umieszczenie na koncie utworu w rozumieniu w ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub znaku towarowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2002 r. – Prawo własności przemysłowej stanowi dorozumianą zgodę na bezpłatne przetwarzanie tychże utworów lub znaku towarowego przez administratora w celach związanych z prowadzeniem NetPaka.eu.

 4. Konto nie może być wykorzystywane do prowadzenia działalności niezgodnej z prawem.

 5. Administrator może usunąć konto, jeżeli administratorowi stanie się wiadome, że:

  1. Którekolwiek z informacji ujawnionych przez użytkownika, o którym mowa w 5 ust. 2 regulaminu jest fałszywa,

  2. Którykolwiek z dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 regulaminu jest fałszywy,

  3. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że użytkownik korzysta z NetPaka.eu w celu naruszania prawa; oceny podstawy podejrzenia dokonuje administrator,

  4. Użytkownik nie uiścił na rzecz administratora wynagrodzenia – w wypadku użytkowników korzystających z konta, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt c regulaminu,

  5. Naruszenie któregokolwiek z obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 2 regulaminu,

  6. Użytkownik został ujawniony w biurze informacji gospodarczej jako dłużnik w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

 

§ 7

 

 1. W celu publikacji ogłoszenia użytkownik winien kolejno:

 

 1. Zalogować się do NetPaka.eu,

 2. Wypełnić formularz ogłoszenia,

 3. Kliknąć przycisk “Publikuję”,

 4. Potwierdzić ogłoszenie.

 1. Warunkiem publikacji ogłoszenia przez administratora jest zgodność treści ogłoszenia z prawem.

 2. Dane zleceniodawcy, o których mowa w § 5 ust. 2 regulaminu nie są ujawniane użytkownikom innym, niż użytkownicy, dla których założono konto, o którym mowa w , o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt c regulaminu.

 3. Przewoźnik zainteresowany ogłoszeniem jest uprawniony do złożenia zleceniodawcy oferty zawarcia umowy przewozu.

 4. W celu złożenia oferty użytkownik winien:

 1. Zalogować się do NetPaka.eu,

 2. Wypełnić formularz oferty,

 3. Kliknąć przycisk “Składam ofertę”.

 1. Oferta wiąże przewoźnika przez okres oznaczony w ofercie. Jeżeli oferta nie zawiera okresu w którym wiąże przewoźnika, to przyjmuje się, że oferta wiąże przewoźnika do czasu usunięcia ogłoszenia przez zleceniodawcę w NetPaka.eu.

 2. Zleceniodawca nie jest zobowiązany do przyjęcia którejkolwiek oferty.

 

§ 8

 

 1. Po zawarciu lub wykonaniu umowy przewozu użytkownicy mogą wystawiać komentarze, w tym odpowiedzi do innych komentarzy, które będą upublicznione.

 2. Treść komentarzy, o których mowa w § 8 ust. 1 regulaminu powinna być zgodna z prawem, zasadami uczciwej konkurencji i dobrymi obyczajami.

 3. Nie jest dopuszczalnym zamieszczanie komentarzy:

 1. Zawierających twierdzenia nieprawdziwe,

 2. Zawierających wulgaryzmy,

 3. Naruszających prawa osób trzecich,

 4. Naruszających prawo,

 5. Zawierających w sobie elementy nazwy użytkownika lub dane o których mowa w § 5 ust. 2 regulaminu.

 1. Administrator może usunąć komentarz, o którym mowa w § 8 ust. 1 regulaminu jeśli komentarz ten naruszy którykolwiek z postanowień § 8 ust. 3 regulaminu..

 

§ 9

 

 1. Założenie kont, o których mowa w § 5 ust. 12 pkt a, c lub d regulaminu stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych przez użytkownika z administratorem, której przedmiotem jest udostępnienie użytkownikowi przez administratora funkcjonalności kont, o których mowa w § 5 ust. 12 pkt a, c lub d regulaminu.

 2. Zamówienie funkcjonalności, o której mowa w § 5 ust. 12 pkt b regulaminu stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych przez użytkownika z administratorem, której przedmiotem jest udostępnienie użytkownikowi przez administratora funkcjonalności, o której mowa w § 5 ust. 12 pkt b regulaminu.

 3. Umowy, której przedmiotem jest założenie i prowadzenie przez administratora dla użytkownika konta, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt a regulaminu jest nieodpłatna.

 4. Umowa, której przedmiotem jest udostepnienie przez administratora użytkownikowi funkcjonalności, o której mowa w § 5 ust. 12 pkt b regulaminu jest odpłatna.

 5. Umowy, której przedmiotem jest założenie i prowadzenie przez administratora dla użytkownika konta, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt c regulaminu jest odpłatna.

 6. Umowy, której przedmiotem jest założenie i prowadzenie przez administratora dla użytkownika konta, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt a regulaminu jest nieodpłatna.

 7. Dostęp do konta, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt c regulaminu następuje w dniu zapłaty.

 8. Dostęp do funkcjonalności, o której mowa w § 5 ust. 12 pkt b regulaminu następuje w dniu zapłaty.

 9. Użytkownik, dla którego założono konto, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt c regulaminu jest obowiązany uiszczać wynagrodzenie na rzecz administratora.

 10. Użytkownik, dla którego założono konto, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt c regulaminu. może wybrać następujące okresy rozliczeniowe:

 

 1. Jednomiesięczny,

 2. Sześciomiesięczny,

 3. Jednoroczny.

 1. Użytkownik, dla którego założono konto, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt c regulaminu. wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu i w formie elektronicznej.

 2. Administrator udostępnia użytkownikowi wystawione na tegoż użytkownika faktury VAT w oknie „Faktury”.

 3. Faktura umieszczona na koncie użytkownika stanowi fakturę w formie elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 4. Płatność następuje w formie bankowego przelewu elektronicznego.

 5. Umowy, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 regulaminu są zawierane na następujące okresy:

 1. Umowa, której przedmiotem jest założenie i prowadzenie przez administratora dla użytkownika konta, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt a regulaminu – na czas nieoznaczony,

 2. Umowa, której przedmiotem jest udostępnienie przez administratora użytkownikowi funkcjonalności, o której mowa w § 5 ust. 12 pkt b regulaminu – na czas oznaczony – 14 dni od dnia zapłaty,

 3. Umowa, której przedmiotem jest założenie i prowadzenie przez administratora dla użytkownika konta, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt c regulaminu – na czas nieoznaczony,

 4. Umowa, której przedmiotem jest założenie i prowadzenie przez administratora dla użytkownika konta, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt d regulaminu – na czas oznaczony – 30 dni od dnia założenia konta.

 1. Użytkownik oraz administrator są uprawnieni do wypowiedzenia:

 1. Umowy, której przedmiotem jest założenie i prowadzenie przez administratora dla użytkownika konta, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt a regulaminu,

 2. Umowy, której przedmiotem jest założenie i prowadzenie przez administratora dla użytkownika konta, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt c regulaminu.

 1. Brak jest możliwości wypowiedzenia:

 1. Umowy, której przedmiotem jest udostępnienie przez administratora użytkownikowi funkcjonalności, o której mowa w § 5 ust. 12 pkt b regulaminu,

 2. Umowy, której przedmiotem jest założenie i prowadzenie przez administratora dla użytkownika konta, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt d regulaminu.

 

§ 10

 

 1. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych odstąpić od tejże umowy, bez podania przyczyny. Wykonywanie prawa odstąpienia następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług elektronicznych następuje przez złożenia przez użytkownika będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług elektronicznych.

 3. Oświadczenie, o którym mowa w § 10 ust. 2 regulaminu może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną przez przesłanie oświadczenia na adres e-mail administratora lub przez złożenie oświadczenia za pośrednictwem konta na stronie internetowej administratora lub pisemnie - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu albo załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 4. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy o świadczenie usług elektronicznych wystarczy wysłanie przez użytkownika będącego konsumentem oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w § 10 ust. 2 regulaminu.

 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez użytkownika będącego konsumentem drogą elektroniczną, administrator niezwłocznie prześle temu konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług elektronicznych.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę tę uważa się za niezawartą.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy administrator zwraca użytkownikowi będącemu konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia użytkownika będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonane przez tegoż użytkownika płatności, z zastrzeżeniem § 10 ust. 8-9 regulaminu.

 8. Jeżeli na wyraźne żądanie użytkownika będącego konsumentem wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość i użytkownik ten odstąpi od niej, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w tej umowie wynagrodzenia.

 9. Administrator dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez użytkownika będącego konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że użytkownik ten wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje użytkownikowi będącemu konsumentem w odniesieniu do tejże umowy:

 1. Jeżeli administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą użytkownika będącego konsumentem, o ile użytkownik ten został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez administratora utraci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

 2. W innych przypadkach określonych prawem.

 

§ 11

 

 1. Administrator nie odpowiada za działania podejmowane przez Użytkowników za pośrednictwem NetPaka.eu oraz ich zaniechania, w szczególności za:

 1. Prawdziwość przekazywanych przez nich danych, o których mowa w § 5 ust. 2 regulaminu,

 2. Rzetelność ogłoszeń umieszczanych przez użytkowników,

 3. Rzetelność ofert umieszczanych przez użytkowników,

 4. Rzetelność wykonywanie umów zawieranych przez użytkowników, w tym wykonanie usługi przewozowej,

 5. Działania podejmowane przez użytkowników z naruszeniem prawa oraz regulaminu,

 6. Treść komentarzy.

 1. Odpowiedzialność administratora w zakresie usług obejmujących transmisję danych przekazywanych przez użytkownika jest wyłączona na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki:

 1. Usunięcia konta użytkownika,

 2. Usunięcia albo braku publikacji ogłoszenia użytkownika,

 3. Usunięcia oferty użytkownika,

 4. Ograniczenia korzystania przez użytkownika z usług świadczonych przez administratora w wyniku podjęcia przez użytkownika działań sprzecznych z prawem lub regulaminem.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu NetPaka.eu spowodowane siłą wyższą, awarią oprogramowania, wyłączeniem prądu, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną użytkownika lub wskutek jakichkolwiek innych okoliczności, których powstanie nie powstało wskutek okoliczności zawinionych przez administratora.

 2. Administrator świadczy usługi z najwyższą starannością.

 3. W przypadku nienależytego wykonywania usług przez administratora użytkownik ma prawo do reklamacji.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie pod adres administratora lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail administratora.

 5. Administrator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, a jeżeli użytkownikiem jest konsument – nie później niż w terminie 30 dni.

 6. Jeżeli administrator nie ustosunkuje się do reklamacji użytkownika będącego konsumentem w terminie 30 dni od dnia otrzymania tejże reklamacji, uważa się, że żądanie tegoż użytkownika administrator uznał za uzasadnione.

 7. Użytkownikowi będącego konsumentem odpowiedź na reklamację administrator przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.

 8. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

§ 12
 

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników zbieranych za pośrednictwem NetPaka.eu jest administrator.

 2. Administrator przetwarza i chroni dane osobowe użytkowników na zasadach określonych w rozporządzeniu RODO, przepisach krajowych oraz w rozdziale 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Dane osobowe użytkowników zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 4. Odbiorcami danych osobowych użytkowników transonet.pl mogą być:

 

 1. Inni użytkownicy, którzy korzystają z NetPaka.eu w związku z wolą zawarcia umowy za pośrednictwem NetPaka.eu.

 2. Podmioty obsługujące płatności realizowane przez użytkowników w wykonaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 3. Podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora.

 4. Dostawcy usług IT,

 5. Obsługa księgowa administratora,

 6. Obsługa prawna administratora.

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 3. Niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do założenia konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§ 13

 

 1. Umowy przewozu zawierane za pośrednictwem NetPaka.eu podlegają prawu polskiemu.

 2. Spory powstałe na gruncie umów zawieranych za pośrednictwem NetPaka.eu podlegają jurysdykcji sądów polskich.

 3. Spory powstałe na gruncie realizacji umów, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich.

 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw, o których mowa w § 13 ust. 3 regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby administratora.

 5. Postanowienia § 13 ust. 1 - 4 są wyłączone w sytuacji, gdy z mocy prawa obowiązuje jurysdykcja wyłączna sądu innego kraju lub gdy prawo konsumenckie właściwe dla użytkownika będącego konsumentem pozwala temu użytkownikowi na skorzystanie z jurysdykcji sądu innego kraju.

 

§ 14

 

 1. Administrator jest uprawniony do dokonywania zmian w regulaminie.

 2. Informacja o zmianie regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej NetPaka.eu z 14-dniowym wyprzedzeniem.

 3. W wypadku zmiany regulaminu administrator wystąpi do użytkownika o akceptację zmian regulaminu w terminie 14-dni od dnia poinformowania użytkownika o zmianie regulaminu. Brak akceptacji zmiany regulaminu przez użytkownika stanowi rozwiązanie umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 i 2 regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

 

 1. KC,

 2. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.),

 3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 4. RODO.

 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie regulaminu okaże się nieważne albo nieskuteczne, pozostałe postanowienia regulaminu pozostają w mocy.

§ 15

 

 1. Aby anulować automatyczne subskrypcje płatności należy przesłać zgłoszenie o anulowaniu lub wstrzymaniu płatności na adres e-mail: info@netaka.eu
 2. Anulowanie subskrypcji płatności jest tylko przyjmowane z adresu e-mail konta użytkownika zarejestrowanego którego dotyczy subskrypcja.